6 Μαρ 2018

Υποβολή πρότασης για συμμετοχή στο Educating for Change


Πρόταση υποβολής στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «URBACT III» 2014-2020, που αφορά τη δηµιουργία ∆ικτύων "Μεταφοράς" που εστιάζουν στην προσαρµογή και τη µεταφορά Καλών Πρακτικών µεταξύ των πόλεων της Ε.Ε θα υποβάλλει ο δήμος Σάμου.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος, συντάσσεται πρόταση µε τίτλο EURA (EdUcating foR ChAnge), σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Esplugues στη Καταλονία της Ισπανίας και τον ∆ήµο Heviz της Ουγγαρίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «URBACT III» 2014-2020, που αφορά τη δηµιουργία ∆ικτύων "Μεταφοράς" που εστιάζουν στην προσαρµογή και τη µεταφορά Καλών Πρακτικών µεταξύ των πόλεων της ΕΕ. Τα  ∆ίκτυα Μεταφοράς διευθύνονται από τις πόλεις που έχουν βραβευτεί ως Καλές Πρακτικές Urbact, δηλαδή στη συγκεκριµένη περίπτωση από το ∆ήµο Esplugues της Καταλονίας στην Ισπανία. Η καλή πρακτική του ∆ήµου της Ισπανίας αφορά την ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών στις συµµετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η δράση έχει στόχο να αυξήσει τη συµµετοχή των παιδιών και των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, µέσω της ενεργητικής συµµετοχής τους σε αυτές. Σήµερα οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο δεν λαµβάνουν υπόψη την οπτική των παιδιών και των νέων, αλλά βασίζονται αποκλειστικά στον τρόπο µε τον οποίοι οι ενήλικες αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα. Η δηµιουργία του ΠαιδικούΣυµβουλίου (Childrens Council) και του ∆ηµόσιουΑκροατηρίου Νέων (PublicYouthAudience) έχει στόχο η συγκεκριµένη οµάδα να µπορεί να συµµετέχει σε συζητήσεις και θέµατα της πόλης µέσω της δηµιουργίας ενός µόνιµου µηχανισµού υποβολής προτάσεων.

Η καλή πρακτική του ∆ήµου Espluguesτης Ισπανίας :
- Ενισχύει τις ικανότητες των παιδιών στις δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δηλ. την ενεργητική ακρόαση, τον προβληµατισµό, την επιχειρηµατολογία, τον διάλογο, τη λήψη αποφάσεων και τη δέσµευση,
- ∆ηµιουργεί υπεύθυνους πολίτες,
- Ενθαρρύνει περισσότερα παιδιά και νέους να συµµετάσχουν ενεργά στις δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις των δύο οµάδων (παιδιών και νέων), δηλαδή οι προτάσεις του Παιδικού Συµβουλίου και του ∆ηµόσιου Ακροατηρίου Νέων µπορούν να µετατραπούν σε δηµοτικές δράσεις, όπου και όποτε αυτό είναι εφικτό, παρέχοντας απτά αποτελέσµατα από τη συµµετοχή των παιδιών και των νέων στα κοινά.

Ορισµένα µόνο από τα θέµατα συζήτησης στα οποία συµµετείχαν τα παιδιά και οι νέοι της Ισπανίας από την αρχή εφαρµογής του µηχανισµού της καλής πρακτικής είναι:

• Παιδικό Συµβούλιο
- Αναβίωση παλιών παιχνιδιών,
- ∆ιασχέδαση στο πάρκο,
- Σχεδιασµός ενός πάρκου,
- Εορτασµός επετείων,
- Σχεδιασµός των νηπιαγωγείων.
• ∆ηµόσιο Ακροατήριο Νέων
- Εκπαίδευση σε υγιεινά πρότυπα διαβίωσης,
- Ελεύθερος χρόνος και χώροι αναψυχής,
- Νεανική επιχειρηµατικότητα,
- Ανάπτυξη ενός τοπικού σχεδίου δράσης για τους νέους,
- Σχεδιασµός εκστρατείας κατά της σεξιστικής βίας,
- Προτάσεις για την καταπολέµηση του εκφοβισµού,
Ενθάρρυνσης της συµµετοχής των νέων σε εθελοντικές δράσεις.

 Όσον αφορά τη διαδικασία, το πρόγραµµα εφόσον επιλεγεί, αναµένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2018. 

Στόχος της 1ης Φάσης του Προγράµµατος είναι η ουσιαστική και τυπική δηµιουργία του ∆ικτύου µέσα από σειρά συναντήσεων µεταξύ των πόλεων (το kick of meeting έχει προγραµµατιστεί στις 8 Μαΐου 2018), καθώς και η παραγωγή των απαραίτητων εγγράφων,  ώστε το δίκτυο να υποβάλλει την πρότασή του για τη 2η Φάση του Προγράµµατος, που είναι και η ουσιαστική υλοποίηση δηλαδή η µεταφορά της καλή πρακτικής.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της Σάµου σε αυτήν την 1η Φάση του προγράµµατος ανέρχεται σε 4.340,00€ (651€ ίδια συµµετοχή και 3.689€ ΕΤΠΑ) και αφορά σε  έξοδα ταξιδίων και διαµονής για 2 άτοµα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required